Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • PPHU Ceramika Artystyczna WIZA Sp. z o.o.
  Parowa 61
  59-724 Osiecznica
  NIP: 612-16-31-814
 • E-mail:store@store.ceramikawiza.com
 • Telefon48 75 731 27 91
 • Skypeceramika.wiza
 • Godziny działania sklepuGodziny pracy sklepu: Poniedziałek -nieczynne Wtorek - 8-16 Środa - 8-16 Czwartek - 8-16 Piątek 8-16 Sobota- 8-16

Regulamin

Regulamin sklepu  

Serwis internetowy store.ceramikawiza.com ("serwis") prowadzony jest przez firmę PPHU Ceramika Artystyczna "Wiza" Sp.z o.o. 59-724 Osiecznica, Parowa 61 (KRS 0000018301, NIP 612-16-31-814, REGON 230914012).

 

I. DEFINICJE

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć firmę PPHU Ceramika Artystyczna "Wiza" Sp.z o.o. 59-724 Osiecznica, Parowa 61 (KRS 0000018301, NIP 612-16-31-814, REGON 230914012)

2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

3) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności,

4) sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy store.ceramikawiza.com. Pojęcia „sklep internetowy” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie,

5) produkty – wszelkie wyroby ceramiczne, prezentowane w serwisie,

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Kupującym.
 2. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: http://store.ceramikawiza.com/regulamin .
 3. Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

 1. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim produktów. Informacje o prezentowanych w serwisie produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.)
 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 4. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 3

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
 3. Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia może zostać dokonane także drogą telefoniczną.
 4. W ciągu 7 dni po od złożenia zamówienia, po jego weryfikacji, Prowadzący serwis potwierdza przyjęcie lub odmowę złożonego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie złożonego zamówienia do realizacji jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty  przez Kupującego za zamówiony towar. Do ceny produktu doliczany jest koszt opakowania i koszt przesyłki. Formy zapłaty określa § 7 Regulaminu.
 5. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail.
 6. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia do realizacji przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
 7. Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 4

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony produkt.
 2. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni roboczych.
 3. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.
 4. Ceramika pakowana jest w twarde kartony. Poszczególne artykuły owijane są w folię bąbelkową, gwarantującą bezpieczne dostarczenie nieuszkodzonej ceramiki. Jeżeli waga zamówionych produktów przekroczy 5 kg, klient otrzyma w jednej przesyłce kilka paczek, o ciężarze nie większym niż 5 kg każda. Taki system pakowania powinien w pełni zabezpieczyć zawartość przesyłek.

§ 5

 1. Dostawa zrealizowanego zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 2. W ramach sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby dostawy zamówienia:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b) za pośrednictwem kuriera UPS,

termin dostawy 2 – 5 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Terminy dostawy mają charakter orientacyjny.

 1. Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki.
 2. W razie przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności tego przewoźnika.

§ 6

 1. W razie złożenia zamówienia przez Kupującego mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, Prowadzący Serwis zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki. W powyższej sytuacji Prowadzący Serwis przyjmuje zamówienie do realizacji za zapłatą ceny przez Kupującego. W razie wystąpienia ryzyka opóźnień, Prowadzący Serwis, informuje Kupującego o ewentualnym wydłużeniu terminu dostawy.
 2. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 12 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis: store@store.ceramikawiza.com
 3. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni, Prowadzący serwis anuluje złożone zamówienie potwierdzone do realizacji.

§ 7

W ramach zakupów w sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

a) przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis:

waluta PLN : na rachunek w PKO B.P. S.A O/Bolesławiec
98 1020 2137 0000 9702 0057 2818

          
           waluta EUR : na rachunek w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. ;

           SWIFT : PPABPLPKXXX

           14 1750 1266 0000 0000 0445 2585

 

           waluta USD : na rachunek w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. ;

           SWIFT : PPABPLPKXXX

           02 1750 1266 0000 0000 0445 2607

b) TPAY – kanał płatności elektronicznych


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 8

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem.
 2. Oświadczenie wysyłane jest przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: store@store.ceramikawiza.com.
 3. W razie odstąpienia od umowy Kupujący, powinien dokonać zwrotu produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił on od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres serwisu podany w niniejszym Regulaminie. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 4. Kupujący odpowiada za każde zmniejszenie wartości oferowanego przez Sprzedawcę towaru, odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu produktów należy dokonywać na adres:

         PPHU Ceramika Artystyczna "Wiza" Sp.z o.o. 59-724 Osiecznica, Parowa 61

 1. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący, zwracając produkt, proszony jest o dołączenie paragonu , otrzymanego od Prowadzącego Serwis lub kopii faktury.
 2. Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego, Prowadzący Serwis zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot wpłaconej przez Kupującego kwoty następuje poprzez wpłatę na wskazany przez niego nr rachunku bankowego.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy store@store.ceramikawiza.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, Nr zamówienia, datę transakcji, przedmiot reklamacji i zdjęcia reklamowanych przedmiotów, przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe
 3. W przypadku ujawnienia wady towaru, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest PPHU Ceramika Artystyczna "Wiza" Sp. z o.o. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Wszyscy Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji zamówienia.
 4. Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika sklepu internetowego.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. W przypadku zmian:

 1. treści powszechnie obowiązującego prawa,
 2. warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego,
 3. zasad funkcjonowania sieci Internet lub też komunikacji w ramach tej sieci,
 4. w organizacji Prowadzącego Serwis,

Prowadzący serwis poinformuje o tym poprzez aktualizację niniejszego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu store.ceramikawiza.com. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

 

3. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 2. szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
 3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Przejdź do strony głównej
© 2019 ceramikawiza.com.
wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: interium.com.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na politykę prywatności. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu